HOME > COMMITTEESDepartment Committee
Title Name Affairs Telephone E-Mail
Department Chairman Prof. WANG Tiefeng   +86-10-62794132 wangtf@tsinghua.edu.cn
Chairman of Dept. Council Prof. WANG Yujun   +86-10-62798447 wangyujun@tsinghua.edu.cn
Vice Chairman Assoc. Prof. LU Dianan Teaching +86-10-62783153 ludiannan@mail.tsinghua.edu.cn
Vice Chairman Prof. WANG Yujun Research & Development +86-10-62798447 wangyujun@tsinghua.edu.cn
Vice Chairman Prof. QIAN Weizhong Personel +86-10-62794133 qianwz@tsinghua.edu.cn
Vice Chairman Assoc Prof. LU Yangcheng Students +86-10-62773017 luyc@tsinghua.edu.cn
Vice Chairman Assoc. Prof. YANG Rui Support +86-10-62782345 yangr@tsinghua.edu.cn
Chairman Assistant Assoc. Prof. ZHANG Chong International +86-10-62772294 chongzhang@mail.tsinghua.edu.cn