WANG, Yao  Ph.D. Associate Professor
Chemical Engineering
Tsinghua University
Beijing, China 100084
Office: 

Gongwu Hall, 312B

Telphone:

86-10-62794130

Fax:

86-10-62772051

Email:
wang_yao@tsinghua.edu.cn
wangyao@flotu.org

 

 

 

WANG, Yao        PhD, Associate Professor

 

Telphone:

010-62794130

Fax:

010-62772051

Email:

 

wang_yao@tsinghua.edu.cn

wangyao@flotu.org

Address:

 

Department of Chemical Engineering

Tsinghua University

Beijing, China 100084

Office: 312B Gongwu Hall


Education
  2004, Ph.D. (Tsinghua University)
  1996, M.S. (Tsinghua University)
  1993, B.E. (Tsinghua University)

Working Experience
  2004-present, Associate Professor, Department of Chemical Engineering, Tsinghua University
 

1998-2003, Lecturer, Department of Chemical Engineering, Tsinghua University

  1996-1998, Tutor, Department of Chemical Engineering, Tsinghua University

                                                          Last update: 2012/01/19 10:49:28